REGISTRER DEG HER / REGISTER HERE

 

NORSK

Invitasjon til utstillere  – ISF Høstkonferansen 27. – 29. august 2018

 

Informasjonssikkerhetsforum (ISF) har igjen gleden av å invitere din virksomhet til å delta som utstiller under årets Høstkonferanse på Sundvolden Hotel 27. - 29. august 2018. ISF Høstkonferanse er et av de største nasjonale arrangement som dekker hele området informasjonssikkerhet.
I år har vi et nytt og større utstillingsområde, som muliggjør større stand for hver enkelt utstiller og et større mingleområde midt i utstillingen.

Vi minner om at utstillere i tillegg til utstillerpåmelding må melde seg på høstkonferansens andre påmeldingsskjema da informasjon rundt logistikk må innhentes. Påmelding åpnes senere på deltager.no og alle utstillere vil få mer informasjon nærmere arrangementet.

Hva får du som utstiller?

 • Nytt: Større utstillingsstand på ca. 2x3 meter
 • Nytt: Utstillerområdet er nå flyttet til en større ny del av Sundvolden Hotel, nærmere alle foredrag og med mer plass til stand og rollups.
 • Logo med link til egen hjemmeside på ISFs webside
 • Logo og halvsides annonse i konferanseprogram (utstiller må lage annonse selv)
 • Deltakerliste
 • Fri deltakelse på konferansen for 2 personer inklusive opphold på hotellet i enkeltrom (27.- 29. august) og deltakelse på samtlige faglige og sosiale aktiviteter i ISFs regi.
 • Nytt: Muligheter til å holde en 5 minutter lang tale om din bedrift på tirsdagen 28.08 under «leverandørtimen» hvor fokus er på utstillerområde med mingleområde i midten hvor ISF sørger for bevertning for å gjøre området enda mer attraktivt.

NB! Førstemann-til-mølla-prinsipp gjelder for prioritet på scenetid.

 

Nytt utstillerområde:

I år blir den største delen av konferansen holdt i Sundvolden Hall, deres helt nye utbygg.
Her er det godt med lys, høyt under taket, og god plass til både utstillere og deltakere.

 

 

Utstilleravgift:

Medlemmer av ISF kr. 25.000,- eksklusiv MVA, og Ikke-medlemmer kr. 30.000,- eksklusiv MVA.
Bindende påmelding som utstiller gjøres via påmeldingsløsningen på deltager.no snarest og senest innen fredag 01.06.2018.
Mer informasjon og program for Høstkonferansen vil publiseres på www.isf.no

 

Betingelser for registrering

Alkohol som serveres på stand må bli kjøpt av hotellet (Sundvolden Hotel).

Promotering av bedriften skal kun utføres på deres utstiller-stand og ikke under noen omstendigheter skal det utdeles flyers og informasjonshefter til medlemmene, både i og utenom plenumssalene.

Når vi mottar deres registreringsordre vil dere få en skriftlig bekreftelse og en faktura med 14 dagers betalingsfrist etter den mottatte bekreftelsen. Om vi mottar betalinger etter betalingsfristen eller ikke i det hele tatt, vil utstillerplassen bli ansett som midlertidig og kan bli solgt til andre interessenter.

 

Ingen utstiller vil få mulighet til å delta på konferansen uten at full betaling er mottat.

Hvis en utstiller avbestiller sin deltakelse, vil følgende gebyr gjelde (med mindre en utstillerplass kan bli brukt av andre interessenter for utstillerplass):

 • Mer enn 60 dager før utstillingen: 50% av utstillerbeløpet i gebyr
 • Mindre enn 60 dager før utstillingen: 100% av utstillerbeløpet i gebyr

Utenlandske utstillere må dekke egne utgifter for bankoverføringer av betalingen selv.

Utstillere som registrerer seg for ISF-medlemsskap må huske at ISF-medlemsskapsavgiften må være fullstendig betalt, senest likt som utstilleravgiften.

 

Tilleggsinformasjon

Denne informasjonen skal sendes til ISF via mail så snart som mulig etter bekreftet registrering, med 31. juli som siste fristdato: 

Tilleggsregistrerings-skjema trengs: 

 • Hver utstiller som skal delta under konferansen må fylle inn et ekstra registreringsskjema for å registrere oppholdet. Skjemaet vil bli sendt ut nærmere konferansen. Kun to utstillere kan delta inkludert i utstillerprisen og utstillere som deltar i tillegg til disse to må betale som normale deltakere på konferansen.

Promotering av deres bedrift:

 • En halv A5 side, som sendes inn i PDF-format.
 • En kort (en til to-linjers) beskrivelse av hva deres bedrift kan tilby Høstkonferanse-deltakerne.
 • Deres logo som publiseres på isf.no sine nettsider med lenke til deres nettside.

Utstillertale:

Vi kommer til å trenge en kort beskrivelse av deres 3-minutters tale.

 

Tilleggsaktiviteter

Tilleggsaktiviteter som kan holdes under konferansen finner dere på Sundvoldens egne nettsider sundvolden.no og skal promoteres av utstillerene selv og arrangeres i samarbeid med hotellet og ikke ISF.

 

Registering som utstiller

Utstillerregistrering finnes på deltaker.no: https://www.deltager.no/utstillerpamelding_hostkonferansen_2018_27082018

Andre avklaringen rettes direkte til hotellet og skal sendes til Britt Alice Leirvik ved hennes mail:  bal@sundvolden.no

Mer informasjon angående Høstkonferansen 2018 publiseres på www.isf.no

 

Vennlig hilsen, ISF Styret 

Vibeke Gjøsdal

Vibeke.gjosdal@isf.no

Styremedlem

Tlf: +47 922 12 777

Mari Nylund 

mari.nylund@isf.no

Styremedlem

Tlf:  +47 926 03 151

 


 

ENGLISH

Invitation to exhibitors – ISF Høstkonferansen 27. – 29. of August 2018

Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) has the pleasure of inviting your business to participate as exhibitors at this year's fall conference held in August 2018 once again at Sundvolden Hotel. ISF Høstkonferansen is one of the biggest national events covering the whole scope of information security.

This year we can happily announce a new and bigger exhibitor area, making room for bigger stands per exhibitor and more room for networking and drinks in the exhibition area. See sketch and pictures of the exhibition area as attachments to this document. Do make your own agendas and activities affiliated with your stand if wished in cooperation with the hotel (Sundvolden Hotel) and ISF board.

 

We remind you that exhibitors in addition of the exhibitor registration form must register at the conferences other registration form, this because of the logistics of information that we need to retrieve. The registration will open later at deltaker.no and all exhibitors will receive more information closer to the event.

 

What are offered the exhibitors?

 • New: A bigger stand for your business exhibition on approaximately 2x3 meter
 • New: The exhibitor area is now moved to the new part of Sundvolden Hotel, closer to the main talks and with more room for your stand and rollups.
 • Logo linking to your business website at ISFs own website
 • Logo and half a page A5 advertisement page (made yourself) in our conference program sheet
 • Attendee list
 • Free attendance at the conference for two individuals inclusive stay at the hotel in two separate bedrooms 27. – 29. of August and free attendance at academic and social activities affiliated with ISF
 • New: The possibility of holding a five-minute speech on stage regarding your business at Tuesday 28.08 at «Exhibitor hour», where the main focus is on the exhibitor area. ISF will provide free drinks and food by the stand to make it even more attractive.

NB! «first come first served» for priorities regarding stage time.

 

Exhibitor fee

Members of ISF are charged NOK 25.000,- ex VAT, while non-members are charged 30.000,- ex VAT.

The registration is binding/final and is done by filling in details in the registration form at deltager.no as soon as possible. Deadline for registration is set Friday 1st of June 2018.

 

Terms and conditions for registration

Alcohol served on the stand has to be bought from the hotel (Sundvolden Hotel).

Promoting your business is to be done at your exhibitor stand and under no circumstances should flyers and information be handed out in and outside the plenary sessions.

By receiving your registration order, you will in return receive a written confirmation and invoice for payment due 14 days after received confirmation. Orders paid overdue or not paid at all will be regarded as preliminary and can be sold to other stakeholders. No exhibitor will be allowed attendance without full payment being received.

If an exhibitor cancels the participation, the following fees will apply (unless the exhibitor slot can be replaced by other interested exhibitors):

 • More than 60 days before the exhibition: 50% of the rental fee
 • Less than 60 days before the exhibition: 100% of the rental fee

Foreign exhibitors will have to cover all bank charges connected to the payment themselves.

Exhibitors registering ISF Membership will have to remember that the ISF membership fee has to be fully paid at the same time as the exhibitor fee, at the latest.

 

Additional needed information

The following information is to be sent to ISF by mail as soon as possible after confirmed registration, with 31st of July as the final deadline:

Additional registration form needed:

 • Every exhibitor that is to be attending the conference will have to fill in an additional form registering your stay. The form will be sent closer to the conference. Only two exhibitors can attend included in the exhibitor price and additional exhibitors are to pay as normal attendants.

Promoting your business:

 • Half an A5 page promoting your business sent in PDF format
 • A short (one-two lines) text promoting what your business can offer the fall conference attendees
 • Logo used in isf.no and the correct business website we will link to the affiliated logo

Exhibitor speech:

We will need a short description of your three minute speech Additional activities which can be arranged are to be found at sundvolden.no and is to be promoted by the exhibitors themselves and arranged in cooperation with the hotel, and not ISF.

 

Register as exhibitors

Exhibition registration is to be found at deltager.no: https://www.deltager.no/utstillerpamelding_hostkonferansen_2018_27082018

Clarifications directed to the hotel is to be sent Britt Alice Leirvik at bal@sundvolden.no

More information regarding the fall conference of 2018 is to be published at www.isf.no

 

Kind regards, the ISF Board

Vibeke Gjøsdal

Vibeke.gjosdal@isf.no

Styremedlem

Tlf: +47 922 12 777

Mari Nylund 

mari.nylund@isf.no

Styremedlem

Tlf:  +47 926 03 151